لوگو اسدی پت

نژاد سگ خانگی کوچک

سگ خانگی کوچک

سگ خانگی کوچک

سگ خانگی کوچک با گسترش شهرنشینی و کوچکتر شدن فضای خانه ها، برای بسیاری از دوستداران حیوانات نگهداری و سرپرستی از آنها مشکل به نظر